Algemene voorwaarden

Lees of download onze AV

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Art. I Algemeen

1.   Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke  afspraak tussen  partijen is afgeweken.  Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

–              product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

–              schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;

–              de   opdrachtnemer:   degene   die   in   zijn   aanbieding  en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;

–              de   opdrachtgever:   degene   tot   wie   de   aanbieding  en/of opdrachtbevestiging is gericht;

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

–              dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

1.    Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2.   Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering  van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

1.    Indien  de  overeenkomst  schriftelijk  wordt  aangegaan, komt  deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2.   Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.   Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1.  De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms  geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2.   Indien  na  de  datum  van  totstandkoming  van  de  overeenkomst één of  meer  van de kostprijsfactoren  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.  In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk  afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4.  Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen- gekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5.   De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt  afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

6.   Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7.    Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/ installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

1.    In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens